Jana Borůvková

Jana Borůvková

neděle, 09 únor 2014 22:13

Přírodopis

Vyučující přírodopisu

RNDr. Jana Borůvková

Mgr. Kristýna Pavlíčková

 

 

Učebnice

Přírodopis 6-9 nakladatelství Taktik a Nová škola

Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu přírodopis

  • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
  • poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
  • umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
  • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
  • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
  • vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
  • seznamuje žáka se stavbou živých organismů
  • zahrnuje teoretickou i praktickou činnost( práce s demonstračními pomůckami, s přírodninami, laboratorní práce a pozorování přírodních objektů a jevů, exkurze a projekty)

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník: vznik Země a života na ní, buňka, viry, bakterie, sinice, houby, řasy, lišejníky, prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši, ostnokožci, členovci

7. ročník: hmyz, strunatci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, nižší rostliny- plavuně, mechy, přesličky, kapradiny, stavba těla semenných rostlin(kořen, stonek, list, květ, plod), nahosemenné rostliny

8. ročník:  krytosemenné rostliny- dvouděložné a jednoděložné, savci, člověk - jednotlivé soustavy

9. ročník: člověk - jednotlivé soustavy(pokračování), genetika, mineralogie, petrologie, geologie, ekologie

Soutěže

Biologická olympiáda

 

 

sobota, 25 leden 2014 09:50

RNDr. Jana Borůvková

učitelka 2. stupně – M, Př, PČ a VV

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor Matematika – Biologie

Další vzdělávání
RWCT
Typologie osobnosti u dětí
Tvořivá škola – činnostní učení v matematice
Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj
Výchova ke zdraví
Jazyky hrou a Brána jazyků AJ
Kurzy práce na PC a interaktivní tabuli
Zdravotnické kurzy
Doktorandské studium antropologie
Vedení diplomových prací z didaktiky biologie
semináře, školení a letní školy Hejného matematiky

Aktivity ve škole
Třídní učitelka
Vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů
Fakultní učitel – pedagogické praxe z Př
Organizace školního kola biologické olympiády
Organizace matematických soutěží, matematické olympiády, Pythagoriády

Zájmy
Četba, příroda, ruční a výtvarné práce, logické hry.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Přírodovědné předměty, AJ a výtvarka.

Strana 2 z 2

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024