Stanovy o. s. Triangl

Napsal(a)

Původní stanovy o. s. Triangl - v současnosti již neplatné.

Článek I. – Název a sídlo sdružení

Název sdružení: TRIANGL o. s.
Sídlo: Horáčkova čp. 1100, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 70106185

Článek II. – Účel sdružení

Cílem sdružení je všestranná podpora činnosti První jazykové základní školy v Praze 4 (dále jen školy) směřující ke zlepšení kvality výuky, zdravého a tvůrčího prostředí školy včetně dalších forem vzdělávání. Sdružení samostatně nebo společně se školou organizuje sportovní a kulturní akce žáků a rodičů školy.

Článek III. – Práva a povinnosti členů

  1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je zpravidla jedním z rodičů žáka školy.
  2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonný výbor.
  3. Člen má právo se zúčastnit valné hromady, všech jednání sdružení a všech akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných sdružením.
  4. Člen je povinen dodržovat Stanovy sdružení.
  5. Člen je povinen hradit roční členské příspěvky, pokud je jeho dítě žákem školy.
  6. Členství ve sdružení zaniká vystoupením ze sdružení, vyloučením ze sdružení, úmrtím člena, zánikem sdružení. Dále členství zaniká v případě, že již žádné dítě člena sdružení není žákem školy a člen sdružení neprojevil písemnou formou zájem ve sdružení setrvat.

Článek IV. – Orgány sdružení

Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení, schází se minimálně jednou do roka na návrh předsedy výkonného výboru sdružení a kdykoliv na návrh minimálně jedné třetiny všech členů. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti alespoň nadpolovičního počtu všech členů. Valná hromada schvaluje změnu Stanov, volí a odvolává členy výkonného výboru a revizora, jedná a rozhoduje o zásadních a koncepčních otázkách činnosti, o nakládání s majetkem sdružení, schvaluje výroční zprávu včetně zprávy o hospodaření předkládanou revizorem.

Výkonný výbor

Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu 4 let a je tvořen nejméně 5 členy sdružení, ze svého středu volí a odvolává předsedu, řídí chod sdružení mezi zasedáním valné hromady, připravuje program valné hromady a zprávu o činnosti za uplynulé období. Člen výboru může ukončit svou činnost ve sdružení rezignací, v takovém případě je třeba doplnit výkonný výbor na nejbližším zasedání valné hromady.

Předseda výkonného výboru

Předseda je jedním z členů výkonného výboru, zastupuje sdružení navenek, o zásadních otázkách činnosti jedná z pověření výkonného výboru, připravuje jednání výkonného výboru.

Článek V. – Způsob jednání

Jménem sdružení jedná každý z členů výkonného výboru samostatně. Člen občanského sdružení může jednat jeho jménem na základě pověření výkonného výboru.

Článek VI. – Majetek sdružení

Majetek sdružení se skládá z finančních prostředků a z věcí movitých. Zdrojem majetku jsou zejména členské příspěvky, výtěžky z účelových a veřejných sbírek, výtěžky z kulturních a sportovních akcí, dary od fyzických a právnických osob, úroky z finančních prostředků u peněžních ústavů. Finanční prostředky a jiný majetek sdružení využívá sdružení k podpoře výuky ve škole, k podpoře vybavení školy a zájmové činnosti žáků.

Článek VII. – Revizor

Revizor je kontrolním orgánem občanského sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Vykonává dohled nad hospodařením občanského sdružení, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. Pro zasedání valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích revize a kontrolní činnosti. Revizor je volen na dobu 4 let valnou hromadou. Členství ve Výkonném výboru a funkce revizora sdružení je vzájemně neslučitelná.

Článek VIII. – Ochrana osobních údajů

Osobní údaje členů jsou OS Triangl shromažďovány výhradně za účelem členské evidence a nemohou být poskytnuty jiné právnické či fyzické osobě s výjimkou PJZŠ Horáčkova. Souhlas s využitím osobních údajů členů je písemný a je součástí přihlášky do sdružení. Osobní údaje člena mohou být uchovávány pouze po dobu jeho členství. Členové OS Triangl mají právo vědět, jaké osobní údaje o něm OS Triangl shromažďuje a mají právo žádat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz, pokud jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné.

Článek IX. – Zrušení a zánik sdružení

Sdružení lze zrušit na základě rozhodnutí valné hromady. V takovém případě se provede likvidace sdružení s tím, že valná hromada rozhodne o naložení s majetkem sdružení.

Článek X. – Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 15. 9 2011 a nahrazují Stanovy schválené dne 17. dubna 2007.

Naposledy změněno pondělí, 04 září 2017 22:22

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022