Nové stanovy spolku Triangl Horáčkova z. s.

Napsal(a)

Název spolku: Triangl Horáčkova z. s.
IČO: 70106185
Sídlo spolku: Horáčkova č.p. 1100, 140 00 Praha 4 – Krč
Kraj: Hlavní město Praha
Země: Česká Republika
Statutární orgán spolku: Výkonný výbor
Nejvyšší orgán spolku: Valná hromada

Článek I. – Základní ustanovení

a) Název spolku: Triangl Horáčkova z. s.
b) Sídlo: Horáčkova č.p. 1100, 140 00 Praha 4 – Krč
c) IČO: 70106185
d) Triangl Horáčkova z. s. (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, vymezenou Zákonem č. 89/2012 Sb., Nový Občanský zákoník, v platném znění, která sdružuje své členy zejména za účelem všestranné podpory činnosti První jazykové základní školy v Praze 4. Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
e) Orgány spolku jsou kolektivní statutární orgán (dále jen „Výkonný výbor“) a nejvyšší orgán (dále jen „Valná hromada“).
f) Členové spolku neručí za dluhy spolku jako celku.

Článek II. – Účel spolku

Účelem spolku je všestranná podpora činnosti První jazykové základní školy v Praze 4, se sídlem Horáčkova čp. 1100, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „škola“), směřující ke zlepšení kvality výuky, zdravého a tvůrčího prostředí školy včetně dalších forem vzdělávání. Spolek samostatně nebo společně se školou organizuje sportovní a kulturní akce žáků a rodičů školy, spolupracuje s orgány státní správy ve školství, podílí se na aktivitách při výchově dětí a na mimoškolních aktivitách, seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, přispívá škole materiální, finanční i dobrovolnou pomocí, pořádá vlastní akce podporující výchovně-vzdělávací proces, zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole.

Článek III. – Práva a povinnosti členů spolku

a) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je zpravidla jedním z rodičů žáka školy a která souhlasí se stanovami spolku.
b) O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonný výbor.
c) Člen má právo se zúčastnit Valné hromady, všech jednání spolku a všech akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných spolkem.
d) Člen je povinen dodržovat stanovy spolku.
e) Člen je povinen hradit roční členské příspěvky spolku, pokud je jeho dítě žákem školy.
f) Členství ve spolku zaniká vystoupením ze spolku, vyloučením ze spolku, úmrtím člena, zánikem spolku, vyloučením v důsledku porušení členských povinností. Dále členství zaniká v případě, že již žádné dítě člena spolku není žákem školy a člen spolku neprojevil písemnou formou zájem ve spolku setrvat.
g) O vyloučení ze spolku rozhoduje Výkonný výbor; členství zaniká dnem rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení.

Článek IV. – Orgány spolku

a) Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, schází se minimálně jednou do roka na návrh Výkonného výboru a kdykoliv na návrh minimálně jedné třetiny všech členů. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti alespoň jedné třetiny počtu všech členů. Valná hromada schvaluje změnu stanov spolku, volí a odvolává členy Výkonného výboru, jedná a rozhoduje o zásadních a koncepčních otázkách činnosti, schvaluje výroční zprávu včetně zprávy o hospodaření.

b) Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Výkonný výbor je volen Valnou hromadou na dobu 5ti let a je tvořen nejméně 5ti členy spolku; ze svého středu volí a odvolává předsedu, řídí chod spolku mezi zasedáním Valné hromady, připravuje program Valné hromady a zprávu o činnosti za uplynulé období. Výkonný výbor také stanovuje výši a splatnost členských příspěvků. Člen Výkonného výboru může ukončit svou činnost ve Výkonném výboru rezignací, v takovém případě je třeba doplnit Výkonný výbor na nejbližším zasedání Valné hromady.

Předseda Výkonného výboru

Předseda je jedním z členů Výkonného výboru, zastupuje spolek navenek, o zásadních otázkách činnosti jedná z pověření Výkonného výboru, připravuje jednání Výkonného výboru.

Článek V. – Způsob jednání

Jménem spolku jedná každý z členů Výkonného výboru samostatně. Člen spolku může jednat jeho jménem na základě pověření Výkonného výboru.

Článek VI. – Majetek spolku

Majetek spolku se skládá z finančních prostředků a z věcí movitých. Zdrojem majetku jsou zejména členské příspěvky, výtěžky z účelových a veřejných sbírek, výtěžky z kulturních a sportovních akcí, dary od fyzických a právnických osob, úroky z finančních prostředků u peněžních ústavů. Finanční prostředky a jiný majetek spolku využívá spolek k podpoře výuky ve škole, k podpoře vybavení školy a zájmové činnosti žáků.

Článek VII. – Seznam členů

Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Tento seznam je spravován statutárním orgánem spolku.

Článek VIII. – Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Výkonným výborem spolku. Výkonný výbor může pověřit člena spolku, který pak provádí kontrolu jeho jménem. Pro zasedání Valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.

Článek IX. – Zrušení a zánik spolku

Spolek lze zrušit na základě rozhodnutí Valné hromady. V takovém případě se provede likvidace spolku s tím, že likvidační zůstatek v celém rozsahu náleží První jazykové základní škole v Praze 4, se sídlem Horáčkova 1100, Praha 4, 140 00.

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 17.9.2015

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 19:13

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022