Úroveň znalostí žáků na konci 3. ročníku

Napsal(a)

  

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

 


 

Český jazyk

Požadavky vycházejí z učebnice: Český jazyk a Čítanka pro 2. třídy – nakladatelství Nová škola

čtení

 1. plynulé čtení textu s porozuměním
 2. reprodukce, popř. řetězové vyprávění o přečteném
 3. odpovědi na otázky související se čteným textem
 4. orientace v textu

gramatika

 1. dělení větných celků na slova a slov na slabiky
 2. rozdělení hlásek, slabikotvorné hlásky
 3. psaní i, í a y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 4. správné psaní slov s dlouhými a krátkými samohláskami (ú, ů)
 5. druhy vět a příslušná znaménka
 6. slova souznačná, mnohoznačná a protikladná
 7. slova významem nadřazená a podřazená
 8. slova s citovým zabarvením
 9. abeceda

Matematika

Požadavky vycházejí z učebnice: Matematika pro 2. třídy – nakladatelství Nová škola

 1. zápis dvojciferných čísel
 2. sčítání a odčítání do 100, pojmy součet a rozdíl
 3. slovní úlohy a jejich jednoduchý zápis
 4. porovnávání čísel, vztahy o x méně a o x více
 5. řazení čísel na číselné ose
 6. násobilka čísel 2, 3, 4, 5
 7. počítání se závorkami
 8. práce s jednoduchými tabulkami
 9. přímka, bod, úsečka
 10. geometrické tvary
 11. tělesa (koule, krychle, kvádr)
 12. jednotky délky (m, cm), hmotnosti (kg) a objemu (l)
 13. jednotky času (hodina, minuta)

Prvouka

 1. školní a kalendářní rok, názvy měsíců
 2. čísla tísňového volání

Anglický jazyk

Požadavky vycházejí z učebnice: Kid's Box 1 (celá) a Kid's Box 2 (do lekce 5)
Součástí výběrového řízení je písemný test a čtení textu.

Reagovat na konverzační otázky:
What's your name?
How old are you?
How are you?
Have you got a...? / Yes, I have. No, I haven’t.
Do you like... ? / Yes, I do. No, I don’t.
What's your favourite colour/number/toy?
Who's he/she...?
How many are there...?
Where's...?
Whose pen is this? It's mine.
What are you doing?
Can you...?

Gramatické struktury:
he's/she's got
I've got/I haven't got
They've got/they haven't got
This is...
It is... / It isn't
He's/She's / he/she isn't
I can / I can't
There is / There are

Předložky: in, on, under, next to

Číslovky: 1-20

Abeceda: vyjmenovat písmena za sebou

Naposledy změněno úterý, 20 duben 2021 13:08

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022