Hudební výchova - 1. stupeň

Napsal(a)

Hodinové dotace

3. ročník – 1 hodina týdně
4. ročník – 1 hodina týdně
5. ročník – 1 hodina týdně

Učebnice

SPN

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA dává žákům 1. stupně příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společné akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti.
Vyučovací předmět usiluje o to, aby si žáci v budoucnu našli cestu do koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti různých druhů umění, aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.

Hudební činnosti se vzájemně propojují a ovlivňují. Jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů.
Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků, dále využívá rytmických zákonitostí.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci, dále záznam hudby pomocí notového zápisu.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest, dále také přispívá k orientaci v prostoru.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu
Ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách. Učí se hudbu analyzovat, interpretovat.

 

 

Naposledy změněno pátek, 24 duben 2020 11:24

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024