Španělský jazyk - 1. stupeň

Napsal(a)

Vyučující

Mgr. Hana Bosňáková

Mgr. Petra Vágnerová

 

 

Učebnice

Žáci ve 4. třídě učebnice a pracovní sešit Colega I. (nakladatelství Edelsa)
Žáci 5. třídy učebnice a pracovní sešit Compaňeros I.- Nueva edición

Hodinové dotace

4. ročník 2 hodiny (2*)
5. ročník 3 hodiny (3*)
Hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Charakteristika předmětu

Španělský jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.

Výuka probíhá v jazykové učebně, dle potřeby též v infocentru, v prezentační místnosti, v kmenové třídě.

Cílem výuky je dosažení jazykových a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 /event.B1/podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky/,zároveň je kladen důraz na motivaci žáka o studium cizího jazyka.

Pozornost ve vyučování je věnována na osvojení si zvukové podoby jazyka, dovednosti porozumět sdělení, rozvíjení základních řečových dovedností, čtení, písemnému vyjadřování. Žáci se též seznamují s reáliemi, sociokulturními aspekty daných španělsky mluvících zemí.

V hodinách španělského jazyka se jako didaktický materiál používají učebnice a pracovní sešity Colega I, Chicos Chicas I-III., též se využívá interaktivních cvičení na počítači, písní, her, básní, videoprojekce.

Žáci mají možnost účastnit se poznávacích zájezdů do Španělska.

Je využíváno mezipředmětových vztahů s hudební výchovou, výtvarnou výchovou, zeměpisem, dějepisem, matematikou a českým jazykem.

 

Naposledy změněno úterý, 21 květen 2019 11:17

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024