Estetická výchova 1. stupeň

Napsal(a)

Hodinové dotace

1.ročník 2 hodiny týdně.

2. ročníku 2 hodiny týdně.

Charakteristika předmětu

Předmět je tvořen částí hudební a výtvarnou, které se navzájem prolínají a doplňují.

Hudební vyučovací část dává žákům 1. stupně příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje, zároveň poskytuje dětem uvolnění, radost, citový prožitek, seberealizaci, zábavu. Žáci se soustřeďují na týmovou práci, při které se učí rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti.
Hudební část usiluje o to, aby si žáci v budoucnu našli cestu do koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti různých druhů umění, vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.
Výtvarná vyučovací část umožňuje žákům 1. stupně jiné než racionální poznávání světa – poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se žáci naučili chápat výtvarné umění, rozuměli jeho jazyku a významům, aby se učili přijímat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.

Hudební činnosti se vzájemně propojují a ovlivňují. Jsou rozděleny do čtyř tématických okruhů.
• Vokální činnosti
• Instrumentální činnosti
• Hudebně pohybové činnosti
• Poslechové činnosti

Výtvarná část je rozdělena do tří vzdělávacích oblastí:
• Rozvíjení smyslové citlivosti
• Uplatňování subjektivity
• Ověřování komunikačních účinků

 

 
 Naposledy změněno čtvrtek, 23 duben 2020 18:56

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024