Tělesná výchova - 1. stupeň

Napsal(a)

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
- je realizována v 1. – 5. ročníku
- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen na 4 tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení
c) další pohybové činnosti
d) činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech

Organizace – žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě a v bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění – relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.

Kritéria hodnocení v tělesné výchově
Základním cílem hodnocení a klasifikace v tělesné výchově je vytváření vztahu k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě a nezbytné součásti zdravého životního stylu. Při hodnocení žáka vycházíme z jeho individuálních předpokladů. Žák je zásadně hodnocen za změnu ve vlastním výkonu či snaha o tuto změnu, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu.
Známka je výsledkem průběžného hodnocení za celé klasifikační období.
Hodnotíme:
1. Přístup k výuce
- 60 % odcvičených hodin
- připravenost na hodinu (cvičební úbor, vhodná obuv, odložené cennosti)
- aktivní účast v hodinách (plnění pokynů vyučujícího, snaha o zlepšení vlastního výkonu)
- dodržování stanovených pravidel bezpečnosti a hygieny
Hodnocení je prováděno průběžně na základě pozorování v hodinách.
2. Individuální pokrok
- úroveň rozvoje pohybových dovedností, které žáci získávají v průběhu výuky jednotlivých sportovních odvětví a disciplín (viz učivo ŠVP)
- úroveň znalostí sportovní a tělovýchovné teorie a jejich aplikaci do praxe (znalost pravidel, sestavení rozcvičky, nástupy)
Hodnocení je prováděno průběžně za jednotlivé disciplíny porovnáním výkonů za uplynulá klasifikační období, s přihlédnutím k momentálnímu zdravotnímu stavu žáka. Hodnocení se provádí na základě pozorování v hodinách a záznamů v jednotlivých disciplínách.

Kritéria hodnocení

 

Naposledy změněno čtvrtek, 16 duben 2020 07:47

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024