Informatika - 1. stupeň

Napsal(a)

Zařazení v školním vzdělávacím programu

Předmět informatika je na prvním stupni vyučován jako samostatný předmět ve 2. a 5. ročníku.

Hodinové dotace

2. ročník 1 hodina týdně
5. ročník 1 hodina týdně

Charakteristika předmětu

Výuka probíhá v odborných učebnách s dostatečným technologickým zázemím (software, hardware, pomůcky, literatura, využití internetu).

Na výuku informatiky se třídy dělí na dvě skupiny.

Formy a metody práce vycházejí z charakteru a obsahu učiva:
• frontální výuka – při počátečním seznamování s tématem/softwarem
• samostatná práce žáků s prvky frontální výuky – při rozvíjení a zdokonalování ICT dovedností
• projekty – při závěrečném zpracování jednotlivých témat a bloků

Obsahové vymezení:
• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o informační technologie
• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění práci s počítačem
• umožňuje poznat základy fungování a využití počítačů
• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
• učí aplikovat informační technologie a dovednosti v praktickém životě
• vede žáky ke kritickému hodnocení veřejně dostupných informací (internet)
• učí žáky bezpečnému používání komunikačních technologií – internet, e-mail
• prostřednictvím řádu pracovny a pravidel práce na počítači vede žáky k respektování všeobecně platných norem a pravidel

Předmět informatika je úzce propojen s ostatními vyučovacími předměty
• prostřednictvím nejrůznějších výukových programů
• vyhledáváním, hodnocením, zpracováním informací
• při přípravě na vyučování
• osvojením dovedností a kompetencí potřebných při zpracování nejrůznějších témat v ostatních oblastech ŠVP
• nepřímo při využití ICT v hodinách ostatních vyučovacích předmětů

Výukové materiály pro 5. ročník

Výukový test pro 5. ročníky

Výukové materiály pro 2. ročník

Baltie on-line (přihlášení možné až po vytvoření žákovských účtů)

 

Naposledy změněno sobota, 18 září 2021 14:12

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021