středa, 12 únor 2014 00:00

Estetická výchova 1. stupeň

Napsal(a)

Hodinové dotace

1.ročník 2 hodiny týdně.

2. ročníku 2 hodiny týdně.

Charakteristika předmětu

Předmět je tvořen částí hudební a výtvarnou, které se navzájem prolínají a doplňují.

Hudební vyučovací část dává žákům 1. stupně příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje, zároveň poskytuje dětem uvolnění, radost, citový prožitek, seberealizaci, zábavu. Žáci se soustřeďují na týmovou práci, při které se učí rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti.
Hudební část usiluje o to, aby si žáci v budoucnu našli cestu do koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti různých druhů umění, vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.
Výtvarná vyučovací část umožňuje žákům 1. stupně jiné než racionální poznávání světa – poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se žáci naučili chápat výtvarné umění, rozuměli jeho jazyku a významům, aby se učili přijímat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.

Hudební činnosti se vzájemně propojují a ovlivňují. Jsou rozděleny do čtyř tématických okruhů.
• Vokální činnosti
• Instrumentální činnosti
• Hudebně pohybové činnosti
• Poslechové činnosti

Výtvarná část je rozdělena do tří vzdělávacích oblastí:
• Rozvíjení smyslové citlivosti
• Uplatňování subjektivity
• Ověřování komunikačních účinků

Kompetence

Kompetence k učení

Žáky vedeme k sebehodnocení. Snažíme se maximalizovat jejich šanci na úspěch. Ve vhodných případech je vedeme k realizaci vlastních nápadů, podněcujeme jejich tvořivost. Snaha o propojování získaných znalostí do souvislostí s jinými předměty.

Kompetence k řešení problémů
• Žáci jsou vedeni k tvořivému přístupu při řešení zadaného úkolu
• Žáci využívají vlastní výtvarné a hudební zkušenosti v další tvorbě

Komunikativní kompetence
• Žáci dokáží vyjádřit svými slovy svůj názor na vizuálně obrazné vyjádření
• Žáci se ve svém mluveném projevu učí využívat prvky výtvarné řeči a obohacují tak svou slovní zásobu o nové termíny
• Žáci se učí vnímat a rozumět obrazovým materiálům

Kompetence sociální a personální
• Žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině
• Žáci dokáží nabídnout či přijmout pomoc druhých
• Žáci dokáží vyslovit svůj názor a ocenit práci jiných žáků
• Žáci se učí přijímat kritiku
• Žáci se neposmívají nezdařené práci jiného žáka
• Žáci se učí vyslechnout druhé, co mu o jeho práci říkají

Kompetence pracovní
• Žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla práce
• Žáci dokončí svou práci
• Žáci získávají zkušenosti z oblasti výtvarné a hudební výchovy, které mohou využívat při rozhodování o své budoucí specializaci
• Žáci si osvojují pracovní návyky

Kompetence občanské
• Žáci se seznamují s výtvarnými a hudebními díly a kulturními památkami
• Pomáháme žákům najít cestu k pozitivnímu vnímání děl
• Účastí v soutěžích se žáci tvořivě a aktivně zapojují do kulturního dění
• Prostřednictvím nejrůznějších výtvarných a hudebních směrů se snažíme žákům zdůraznit kvality zdravého životního prostředí

1. ročník – oblast výtvarná

Očekávané výstupy:
– zná základní výtvarné pomůcky
– uplatňuje hygienické návyky při práci
– umí výtvarně vyjádřit vlastní prožitky a zážitky
– zvládne základy práce s materiály při modelování
– pozoruje přírodní útvary z estetického hlediska
– správně pojmenuje a rozlišuje barvy
– rozliší barevný kontrast a barevnou harmonii
– umí zachytit výtvarnými prostředky rytmus
– výtvarně vyjádří funkci předmětu
– vnímá ilustraci jako nedílnou součást literárního díla

Učivo:
Tématické práce
– zobrazení vlastního zážitku
– ilustrace pohádky, říkadla
Modelování a organizace prostoru
– seznámení s různými materiály (plastelína, hlína, těsto, modurit)
– základní pracovní postupy – stlačování, hnětení, válení
– modelování konkrétních tvarů, postav, zvířat a věcí
Výtvarné osvojování přírody
– objevování a využívání přírodnin,hodnocení a rozlišování struktur
– otisk, frotáž,seskupování
– uvědomělé pozorování živé a neživé přírody
Barva
– zapíjení a rozpouštění barev
– vodové a temperové barvy
– rozvíjení motoriky při používání štětce
Dekorativní práce
– rytmické řazení prvků v pásu
– využívání tisku z různých materiálů
Výtvarné osvojování věcí
– grafické vyjádření pohybu(kouř, mletí, žehlení)
– zobrazení předmětů denní potřeby
Výtvarné umění a životní prostředí
– ilustrace, ilustrátor
– loutkové divadlo
– seznámení s dalšími druhy výtvarného umění(sochařství, architektura)

Průřezová témata:
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova

1. ročník – oblast hudební

Očekávané výstupy:
– zpívá na základě svých dispozic
– reaguje pohybem na znějící hudbu
– provádí jednoduchou improvizaci a rytmizaci

Učivo:
– rozlišování zvuků a tónů
– melodizované říkanky
– hudebně pohybové hry
– dechová a hlasová cvičení
– lidové písně vhodné pro děti, které v dětech budí radost ze zpěvu, lásku k lidem, k přírodě, k domovu
– písně umělé, které zachycují život dětí, svět her, pohádek, fantazie
– vytváření pěveckých dovedností a návyků: správné držení těla a hlavy, správné dýchání, tvoření tónů, výslovnost
– sluchem rozlišovat základní vlastnosti tónu: vysoký – nízký, dlouhý – krátký, silný – slabý (pomocí zrakového i pohybového názoru)
– vést žáky k tomu, aby se projevovali i pohybově podle hudby
– pro poslech je vhodné volit: lidové písně v provedení dětských sborů, poslech písní, které zpívají skupiny dětí ze třídy, přístupné a dětem obsahově blízké umělé písně, dětské taneční hry, jednoduché instrumentální skladby
– vytváření citového vztahu k hudbě

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

2. ročník – oblast výtvarná

Očekávané výstupy:
– využívá základní klasifikace barev
– správně pojmenuje a rozlišuje barvy
– zná a používá základní výtvarné pomůcky
– uplatňuje hygienické návyky při práci
– práci si dokáže zorganizovat
– umí výtvarně vyjádřit vlastní prožitky a zážitky
– zvládne základy práce s materiály při modelování
– pozoruje přírodní útvary z estetického hlediska
– rozliší barevný kontrast a barevnou harmonii
– umí zachytit výtvarnými prostředky rytmus
– výtvarně vyjádří funkci předmětu
– vnímá ilustraci jako nedílnou součást literárního díla
– rozezná a pojmenuje některé další druhy výtvarného umění
– uplatňuje při práci v prostorovém i plošném uspořádání tvary, linie, a kombinace jednotlivých prvků
– dokáže si zvolit vhodné prostředky k obraznému vyjádření svých pocitů a prožitků
– ve své tvorbě uplatňuje osobitý přístup
– učí se porovnávat rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů, zejména ilustrátorů dětských knih

Učivo:
Tématické práce
Rozvíjení tématu z 1. třídy
Výtvarné osvojování přírody
– vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ
– vytváření prostorových útvarů seskupováním a kombinováním přírodních materiálů
– sledování základních zákonitostí přírody na zajímavých (např. tvarem) přírodninách
Barva
– hry s barvou – barvy základní, kontrastní, světlé, tmavé (poznávání jejich vlastností)
– shlukování barevných skvrn
– poznávání vlastností světlé a tmavé plochy
Práce prostorové a dekorativní
– rytmické řešení plochy ve světlých a tmavých barvách
– kompozice plochy s použitím geometrických prvků
– rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus (řazení různých prvků, odlitky, otisky)
– konstrukce z krabiček, odřezků, odpadového materiálu
– modelování z poznaných materiálů – hlína, modelína, modurit
Výtvarné osvojování věcí
– kresba podle představy a podle skutečnosti (vysavač, mlýnek, lampa)
– zobrazování předmětů se zřetelem k tvaru a materiálu
Výtvarné umění a životní prostředí
– aktivní práce s ilustracemi (Helena Zmatlíková, Zdeněk Smetana, Josef Lada)
– funkce ilustrací a jejich výrazových prostředků (prostor, barva, linie)
– zapojení do výzdoby třídy
– seznamování s různými druhy výtvarného umění: malířství, grafika, sochařství (galerie a výstavy)
– zapojování do výtvarných soutěží

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

2. ročník – oblast hudební

Očekávané výstupy:
– zpívá na základě svých dispozic, snaží se o rytmicky čistý a přesný hudební přednes
– rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších huebních forem
– pohybem vyjadřuje tempo a dynamiku
– rozlišuje jednotlivé kvality tónů

Učivo:
– hlediska pro výběr písní jsou obdobná jako v 1. ročníku
– dechová a hlasová cvičení z 1. ročníku automatizovat, nevyhledávat stále nová cvičení, měnit pouze motivaci, jde tu hlavně o docílení co nejlepšího provedení
– rytmická cvičení propojujeme s písněmi, využíváme též rytmických slabik, tempo udáváme tleskáním nebo vyťukáním dob
– se zřetelem k hlasovým dispozicím jednotlivých žáků pozvolna rozšiřovat hlasový rozsah a upevňovat ho
– písně volíme do rozsahu oktávy
– zpěv podle pokynů učitele (jednotný začátek všech, podřídit se určitému tempu)
– učit opakovat udaný tón
– sluchem rozlišovat stoupající a klesající melodii tónové řady
– rozlišit vyšší tón od nižšího
– pohybového a grafického znázornění využít ke zpěvu vzestupných a sestupných řad tónů, zpívat je na úryvcích písní
– hudební teorii zařazovat pouze v nezbytně nutném množství a spojovat ji se zpívanými písněmi (notová osnova, houslový klíč, taktová čára, noty podle délky)
– v poslechových skladbách seznamovat děti s hudebními nástroji a přednesem lidových a dětských písní

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

 

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 19:57

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019