Kritéria hodnocení jsou zpracována pro jednotlivé skupiny předmětů. Kritéria pro hodnocení projektů, skupinové práce a sebehodnocení žáka.

Hodinová dotace

5. ročník - 1 hodina týdně z hodinové dotace anglického jazyka

 

Učebnice

5. ročník - Kid's Box 4

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny. Většina témat vychází z učebnice More 1 - sekce kultura (culture matters). Vyučující nadále rozšiřuje slovní zásobu v rozsahu témat probíraných v pátém ročníku. Při výuce využívá dialogu, dramatizace, her.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023