• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Kristýna Pavlíčková

Kristýna Pavlíčková

čtvrtek, 12 březen 2020 13:40

Přírodopis 6

Zápis k učivu prvoci viz.příloha. Další budu dodávat průběžně. Pav.

čtvrtek, 12 březen 2020 13:36

Přírodopis 6

Zápis k učivu prvoci viz.příloha. Další budu dodávat průběžně. Pav.

neděle, 09 únor 2014 22:28

Chemie

Učebnice

Chemie - Úvod do obecné a anorganické chemie 
Chemie - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA - www.nns.cz

 

Hodinové dotace

8.ročník 2 hodiny týdně
9.ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu chemie

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
• vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
• učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy
• učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
• učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech, s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Stručný přehled učiva podle ročníků

8. ročník:
 bezpečnost práce v chemické laboratoři, směsi (složení, třídění, dělení), voda, vzduch, atomy a molekuly, chemické reakce a chemické  rovnice, významné chemické prvky, periodická tabulka prvků, chemické sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy), pH

9. ročník:
soli, redoxní reakce, elektrolýza, galvanický článek, exotermické a endotermické reakce, vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie, uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny, cykloalkany, areny), deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny), plasty, cukry, tuky, bílkoviny

Formy a metody práce

frontální výuka je spojována s praktickými cvičením
nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
práce ve skupinách
demonstrační pokusy

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.

Zajímavé odkazy

Chemické prvky

Procvičování anorganického názvosloví

Názvosloví - on-line test

Škola s nadhledem - on-line testy

Chemické výpočty

 

sobota, 25 leden 2014 15:40

Mgr. Kristýna Pavlíčková

učitelka 2. stupeň – Př, Ch, PČ, Ežs

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor biologie - chemie

Další vzdělávání
RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Zdravotnický kurz
Toxikologie

Aktivity ve škole
Třídní učitelka, fakultní učitel – pedagogické praxe z Př. Organizace školního kola biologické olympiády.

Zájmy
Příroda, turistika, chataření, manuální práce všeho druhu, čtení.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Asi vše co dnešní děti: kamarádi, přestávky, ale také výtvarná výchova, chemie a zdravotnický kroužek.

Strana 2 z 2

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Kristýna Pavlíčková
E-mail: pavlickova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu