pondělí, 09 únor 2015 11:30

Řád školní jídelny

Napsal(a)

Řád školní jídelny

 
 
 
 
 
 1. Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou č. 1072005 Sb. MŠMT ČR o školním stravování v platném znění a vyhl. 84/2005 Sb o závodním stravování. Stravování je prováděno za úplatu – cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen surovin, energie apod., může tedy docházet v průběhu školního roku k její změně. Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou 313/97 Sb. o školním stravování v platném znění a je jiná pro 1. – 4. ročník ZŠ a pro 5. – 9. ročník ZŠ, pro jiné strávníky se řídí zvláštními předpisy.
 2. Ve školní jídelně se může žák začít stravovat po vyplnění Smlouvy o poskytování obědů/přihlášky ke stravování (formulář na web.str.PJZŠ), pořízení identifikačního čipu a provedené úhradě stravného na účet školní jídelny. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v době jejich přítomnosti ve škole. Zajišťuje stravování všech zaměstnanců školy v době jejich pracovního pobytu ve škole. Zajišťuje obědy pro tzv. třetí osoby dle předem dohodnutých podmínek. Akce školy, které budou vyžadovat pomoc školní jídelny, oznámí organizátor akce, třídní učitel vedoucí ŠJ  s předstihem a obě strany dohodnou podmínky v účasti.
 3. Stravné lze hradit bezhotovostně. Úhrada stravného musí být provedena do konce měsíce na měsíc příští. Při nedodržení termínu platby, nelze čerpat od prvního dne následujícího měsíce obědy a dále až do bezhotovostní úhrady přihlášené stravy. Veškeré informace k provedení plateb dostávají rodiče formou písemných pokynů při nástupu dítěte do školy, k nahlédnutí na web stránkách školy.
 4. Doba výdeje je určena podle rozvrhu školy po dohodě vedoucí ŠJ s vedením školy. Výběr stravy se provádí pomocí web.stránek www.strava.cz. Při vlastním odběru oběda se žáci řadí k příslušnému vydávacímu okénku. Obědy se vydávají od 11.50 do 14.00 hod. pro žáky, personál školy i do přinesených nádob. Vydání obědů mimo tuto dobu musí být v dostatečném předstihu projednáno s vedoucí ŠJ.
 5. Odhlašování obědů provádějí strávníci osobně, telefonicky (tel. záznamník) nebo použitím e-mailu nejpozději do 7.00 hod na týž den a dále. Telefon do ŠJ: 261 211 560, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány na konci školního roku, na vyžádání kdykoliv. Pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze 1. den neodhlášené stravy, dále je nutné obědy odhlásit. Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy přímo do přinesených nádob, ale na talíř V době vyhlášení mimořádného volna včetně prázdnin jsou všichni strávníci z obědů odhlášeni. Při společných akcích třídy (školy) zajišťuje včasné odhlášení (dva týdny předem) třídní učitel, resp. učitel zajišťující akci. Trvalé odhlášení stravy na jednotlivé dny je možné po dohodě s vedením ŠJ. Při ukončení nebo přerušení stravování ve školní jídelně jsou zákonní zástupci žáka povinni provést trvalé odhlášení dítěte ze školní jídelny písemnou formou nejpozději k datu ukončení docházky (formulář na web stránkách PJZŠ); současně jsou povinni samostatně zrušit platbu stravného v nejbližším možném termínu ukončení stravování.
 6. Identifikační čipy vydané žákům, pracovníkům a dalším strávníkům jsou nepřenosné z osoby na osobu, jsou platné na dobu celé školní docházky. Strávníci se jejich převzetím zavazují, že zamezí jejich použití osobami, které do školní jídelny nepatří. Při ztrátě či znehodnocení čipu je nutné si zakoupit nový nebo si lze donést čip vlastní programovatelný RFID čip 125kHz a tento zanést do systému místo stávajícího.  Pokud žák čip zapomene, bude mu vydána stravenka a oběd na konci výdejního bloku.
 7. Žáci přicházejí v doprovodu vyučujícího poslední hodiny k jídelně, ukázněně čekají před vchodem, dovnitř vstupují na pokyn dozoru. Pedagogický dozor konaný v ŠJ je určen rozpisem, který je vydáván zpravidla na období školního roku. Odpovídá za organizaci žáků při výdeji stravy. Personál jídelny může začít vydávat stravu pouze v přítomnosti určeného dozoru. Každý žák dbá na čistotu a pořádek v jídelně, je povinen se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Všichni strávníci ŠJ tráví v jídelně pouze dobu nezbytně nutnou ke konzumaci stravy. Vstup rodičů a ostatních dospělých osob do ŠJ během výdeje obědů není vhodný, s výjimkou vyzvednutí náhradního oběda do přinesených nádob. Strávníci šetří zařízení jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Použité nádobí odnáší strávník k odkládacímu okénku, kde dodržuje systém odkládání. Dojde-li ke znečištění stolu, podlahy apod., vyžádá si strávník u odkládacího okénka úklidové pomůcky a znečištění odstraní, popřípadě požádá o pomoc pedagogický dozor. Úraz nebo nevolnost žák hlásí pedagogickému dozoru ve školní jídelně. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí všeho druhu. Strávník respektuje personál jídelny a ostatní dospělé osoby, ke kterým se chová slušně. Dle závažnosti porušování těchto zásad lze uplatnit různá kázeňská opatření. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, popřípadě vedoucí kuchařce, nebo dozorujícímu pedagogovi.
 8. Jídelní lístek je vyvěšen při vstupu do budovy školy, na nástěnce u šaten, v jídelně i na internetu. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad správného zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot, vyplývajících z tzv. Spotřebního koše.
 9. Dietní stravování školní jídelna provádí způsobem přinesených hotových pokrmů pro určitého strávníka v označených nádobách, které jsou neprodleně uloženy do samostatné lednice určené k tomuto účelu, při příchodu žáka jeho přinesenou stravu personál naservírovanou na talíř ohřívá v mikrovlnné troubě, vše dle zásad dietního stravování. Pokud je možné dietní stravu poskytnout výběrem z jídelního lístku, strava je tento den účtována platbou v zařazené kategorii. Tento způsob stravování je nutno doložit lékařským potvrzením.
 10. Vedoucí ŠJ a ostatní pracovnice musí spolupracovat s žáky a jejich rodiči a urychleně řešit případné připomínky a náměty týkající se stravování žáků a ostatních strávníků. Dbají o kvalitu jídel, o zavádění moderních trendů ve výživě a dodržení limitů Ostatní povinnosti pracovníků školní jídelny jsou upřesněny v Provozním řádu školní kuchyně. Za organizaci a chod kuchyně, za kvantitu, kvalitu a výdej stravy odpovídá vedoucí ŠJ společně s vedoucí kuchyně.. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny: 8.00 – 14.00 hod.
 11. Provozní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce u vchodových dveří společně s jídelním lístkem, přímo ve školní jídelně a v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 Platnost a účinnost od  1. 7. 2023

 

Image

Kontaktní informace

Školní jídelna
Telefon: +420 261 211 560
E-mail: horackova.jidelna@seznam.cz

zobrazit kontakty na školu