pondělí, 09 únor 2015 11:30

Řád školní jídelny

Napsal(a)

Řád školní jídelny

1.    Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. MŠMT ČR o školním stravování v platném znění a vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování. Stravování je prováděno za úplatu – cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen surovin, energie apod., může tedy docházet v průběhu školního roku k její změně. Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou 313/97 Sb. o školním stravování a dodržení stanovených limitů pro správnou výživu dětí (Spotřební koš) v platném znění a je jiná pro 1.–4. ročník ZŠ a pro 5.–9. ročník ZŠ, pro jiné strávníky se řídí zvláštními předpisy.

2.    Ve školní jídelně se může žák začít stravovat po vyplnění Smlouvy o poskytování obědů/přihlášky ke stravování, zakoupení identifikačního žetonu a doložené úhradě stravného na účet školní jídelny. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v době jejich přítomnosti ve škole. Zajišťuje stravování všech zaměstnanců školy v době jejich pracovního pobytu ve škole. Zajišťuje obědy pro tzv. třetí osoby dle předem dohodnutých podmínek. Akce školy, které budou vyžadovat pomoc školní jídelny, oznámí organizátor akce vedoucí ŠJ  s předstihem a obě strany dohodnou podmínky v účasti. Strávník má možnost vybrat si ze dvou druhů jídel ve dnech pondělí až středa, ve čtvrtek a pátek vaří jídelna jeden druh jídla. V případě individuálních aktivit, kdy se žák nestíhá naobědvat, vydávají kuchařky oběd na talíř k přesunutí do vlastních nádob. Pokud by bylo objednáno na konkrétní den méně než 10 porcí menu č. 2, dostanou všichni strávníci menu č. 1. Změna jídelníčku vyhrazena.

3.    Stravné je hrazeno trvalým příkazem, převodem platby z účtu na účet. Ve výjimečných případech hotově. Úhrada stravného musí být provedena do konce měsíce na měsíc příští. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány bezhotovostně na konci školního roku a odeslány na uvedené bank.účty při nástupu do školy, na vyžádání kdykoliv. Při nedodržení termínu platby, nelze čerpat od prvního dne následujícího měsíce obědy a dále až do bezhotovostní úhrady přihlášené stravy. Veškeré informace k provedení plateb stravného dostávají rodiče formou písemných pokynů při nástupu dítěte do školy.

4.    Doba výdeje je určena podle rozvrhu školy po dohodě vedoucí ŠJ s vedením školy. Výběr stravy se provádí pomocí objednávkového počítače v jídelně nebo pomocí webových stránek k tomu určených. Při vlastním odběru oběda se žáci řadí k příslušnému vydávacímu okénku. Obědy se vydávají od 11.50 do 14.00 hodin. Vydání obědů mimo tuto dobu musí být v dostatečném předstihu projednáno s vedoucí ŠJ.

5.    Odhlašování obědů provádějí strávníci osobně, telefonicky (tel. záznamník) nebo použitím e-mailu nejpozději do 7.00 hodin na týž den a dále. Telefon do ŠJ: 261 211 560, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. přeplatek stravného vyúčtovává na konci školního roku, na vyžádání kdykoliv. Pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze 1. den neodhlášené stravy, dále je nutné obědy odhlásit. Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy přímo do přinesených nádob, ale na talíře. V době vyhlášení mimořádného volna včetně prázdnin jsou všichni strávníci z obědů odhlášeni. Při společných akcích třídy (školy) zajišťuje včasné odhlášení (dva týdny předem) třídní učitel, resp. učitel zajišťující akci. Trvalé odhlášení stravy na jednotlivé dny je možné po dohodě s vedením ŠJ. Při ukončení nebo přerušení stravování ve školní jídelně jsou zákonní zástupci žáka povinni provést trvalé odhlášení dítěte ze školní jídelny písemnou formou nejpozději k datu ukončení docházky; současně jsou povinni samostatně zrušit veškeré způsoby plateb stravného v nejbližším možném termínu ukončení stravování.

6.    Identifikační žetony vydané žákům, pracovníkům a dalším strávníkům jsou nepřenosné z osoby na osobu, jsou platné po dobu celé školní docházky. Strávníci se jejich převzetím zavazují, že zamezí jejich použití osobami, které do školní jídelny nepatří. Při ztrátě či znehodnocení čipu bude strávníkovi prodán nový ve stejné pořizovací hodnotě Kč 135,–. Při ukončení stravování ve školní jídelně bude vyplacena za neporušený funkční žeton pořizovací cena do tří měsíců od ukončení stravování. Reklamaci čipu lze uplatnit u jednotlivě posouzených případů. Pokud žák čip zapomene, bude mu vydána stravenka a oběd na konci výdejního bloku.

7.    Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dbají svým chováním a vystupováním na kulturu stolování, respektují zásady osobní hygieny. Žáci přicházejí v doprovodu vyučujícího poslední hodiny k jídelně, ukázněně čekají před vchodem, dovnitř vstupují na pokyn dozoru. Pedagogický dozor konaný v ŠJ je určen rozpisem, který je vydáván zpravidla na období školního roku. Odpovídá za organizaci žáků při výdeji stravy, za pořádek a kázeň v ŠJ a za stolování žáků. Personál jídelny může začít vydávat stravu pouze v přítomnosti určeného dozoru. Každý žák dbá na čistotu a pořádek v jídelně, je povinen se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Všichni strávníci ŠJ tráví v jídelně pouze dobu nezbytně nutnou ke konzumaci stravy. Vstup rodičů a ostatních dospělých osob do ŠJ během výdeje obědů není vhodný, s výjimkou vyzvednutí náhradního oběda do přinesených nádob. Strávníci šetří zařízení jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Použité nádobí odnáší strávník k odkládacímu okénku, kde dodržuje systém odkládání. Dojde-li ke znečištění stolu, podlahy apod., vyžádá si strávník u odkládacího okénka úklidové pomůcky a znečištění odstraní, popřípadě požádá o pomoc pedagogický dozor. Úraz nebo nevolnost žák hlásí pedagogickému dozoru ve školní jídelně. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí všeho druhu. Strávník respektuje personál jídelny a ostatní dospělé osoby, ke kterým se chová slušně. Dle závažnosti porušování těchto zásad lze uplatnit různá kázeňská opatření. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, dozorujícímu pedagogovi nebo personálu školní kuchyně.

8.    Jídelní lístek je vyvěšen při vstupu do budovy školy, na nástěnce u šaten, v jídelně u objednávkového terminálu i na internetu. Pokud dojde ke změně ve skladbě jídelního lístku, bude včas vyznačena. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad správného zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot, vyplývajících z tzv. Spotřebního koše.

9. Dietní stravování školní jídelna provádí způsobem přinesených hotových pokrmů pro určitého strávníka v označených nádobách, které jsou neprodleně uloženy do samostatné lednice určené k tomuto účelu. Při příchodu žáka jeho uloženou stravu ohříváme v mikrovlnné troubě a servírujeme na talíř dle zásad dietního stravování. Pokud je možné dietní stravu poskytnout výběrem z jídelního lístku, je možné kombinovat druhy jídel, strava je tento den účtována platbou v zařazené kategorii.

10.    Vedoucí ŠJ a ostatní pracovnice musí spolupracovat s žáky a jejich rodiči a urychleně řešit případné připomínky a náměty týkající se stravování žáků a ostatních strávníků. Budou dbát o kvalitu jídel, o zavádění moderních trendů ve výživě a dodržení limitů potravin. Ostatní povinnosti pracovníků školní jídelny jsou upřesněny v Provozním řádu školní kuchyně. Za organizaci a chod kuchyně, za kvantitu, kvalitu a výdej stravy odpovídá vedoucí ŠJ. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny: 8.00–14.00 hodin.

11.    Provozní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce u vchodových dveří společně s jídelním lístkem, přímo ve školní jídelně a v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Platnost a účinnost od 1. září 2022

Image

Kontaktní informace

Školní jídelna
Telefon: +420 261 211 560
E-mail: horackova.jidelna@seznam.cz

zobrazit kontakty na školu