čtvrtek, 21 květen 2020 00:34

Provoz školy od 25. 5.

Napsal(a)

Vážení rodiče,

na základě metodického pokynu MŠMT a pokynů zřizovatele vám zasíláme aktualizované a doplněné informace k přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od pondělí 25. 5. 2020.

Aktualizace 20. 5. 2020 

Informace pro všechny

    V pondělí ráno nezapomeňte vzít s sebou vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“, bez něho dítě nemůže být vpuštěno do školy (v příloze mailu ze 13. 5. nebo na konci tohoto článku)
    Pokud bude dítě chybět, je třeba je omluvit předem, nebo nejpozději v ten den, kdy chybí. Omluvenky posílejte e-mailem pedagogovi, který vede skupinu, do níž je dítě zařazeno.
    Jestliže budete chtít dítě mimořádně uvolnit během dopoledních nebo odpoledních aktivit, je třeba vyplnit klasický formulář žádosti o uvolnění a předat ho pedagogovi (v příloze mailu z 20. 5.).
    Z organizačních a hygienických důvodů jsou časy oběda pevně stanoveny. Děti, které mají přihlášený oběd, vždy obědvají společně se svojí skupinou bez rozlišení, zda se účastní odpoledních aktivit. V případě, že budete chtít dítě vyzvedávat ihned po skončení dopoledních aktivit (odlišně od informace, kterou jste uvedli v registračním formuláři), je třeba tuto skutečnost ohlásit jak vyučujícímu, tak také do kanceláře školní jídelny.
    Bližší informace o rozvrhu dopoledních vzdělávacích aktivit dostanete od vyučujících ve vaší skupině, informace o výuce jazyků pak od vyučujících cizích jazyků.
    Na základě pravidel MŠMT upozorňujeme, že rodičům není dovoleno vstupovat do školní budovy. Pro kontaktování pedagogů, prosíme, využívejte výhradně e-mail.
    V případě, že ve Vašem rozhodnutí o nástupu dětí do školy dojde ke změně, prosíme Vás, abyste tuto skutečnost obratem sdělili škole a také o odhlášení obědů ve školní jídelně.

Informace pro rodiče žáků 1.–3. tříd ohledně organizace odpoledních aktivit

    Bude-li dítě z odpoledních aktivit pravidelně někdo vyzvedávat, je nutné hned v pondělí ráno při příchodu do školy vyzvednout čipy a podepsat jejich převzetí. Paní vychovatelky budou před školou po celou dobu příchodu žáků 1.–3. tříd.
    Bude-li dítě v průběhu odpoledních aktivit odcházet samostatně bez doprovodu, je nutné hned v pondělí při ranním příchodu odevzdat vyplněný a podepsaný přehled samostatných odchodů (v příloze mailu z 20. 5.). Pokud jste dítě k odpoledním aktivitám v registračním formuláři nepřihlašovali, není to nutné.
    Oproti původní informaci bude možný odchod/vyzvedávání žáků z odpoledních aktivit kdykoli do 16.00 hodin.
    Pokud bude žák odcházet na kroužek, který již obnovil provoz (pouze některé sportovní kroužky, které nepořádá škola), nemůže se po skončení kroužku již vracet zpět na odpolední aktivity.


Původní článek - informace stále platí

 1. Podle pokynu MŠMT je základní vzdělávací formou do konce školního roku 2019/2020 distanční vzdělávání.

 2. Škola zajišťuje pro žáky přítomné ve škole vzdělávací aktivity. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. K účasti na vzdělávacích aktivitách musí rodiče žáka přihlásit prostřednictvím formuláře, který byl zaslán mailem.

 3. Dopolední vzdělávací aktivity budou zajišťovat částečně třídní učitelé, kteří však musí zároveň zajistit také distanční vzdělávání, částečně vychovatelky školní družiny, či jiní pedagogové.
 4. Žáci budou rozděleni do skupin, maximální počet žáků ve skupině je 15. Vzhledem k tomu, že předběžný zájem překročil v každé třídě počet 15 žáků, budou někteří žáci zařazeni do mezitřídních skupin. Rozdělení do skupin bude známo až po zjištění přesného počtu žáků, kteří přijdou do školy, tj. po 18. 5. Složení skupin je do konce školního roku neměnné, pedagogové se ve skupinách nemohou střídat a skupiny se nemohou slučovat ani v případě malého počtu žáků.
 5. Odpolední část je určena pouze pro žáky 1.–3. tříd. Odpolední zájmové aktivity budou zajišťovat vychovatelky školní družiny a jiní pedagogové. Složení skupin pro dopolední a odpolední aktivity je stejné, skupiny se nemohou spojovat nebo jinak míchat. Vyzvedávání dětí z odpoledního bloku bude možné do 16.00 hodin.
 6. Vzhledem k tomu, že v souladu s hygienickými pravidly není dovolen vstup rodičům a cizím osobám do budovy školy, bude vyzvedávání dětí z odpoledního bloku probíhat elektronickou formou. Podrobnější článek k této změně najdete na našich webových stránkách: https://www.horackova.cz/o-skole/item/3903-zmeny-ve-sk-druzine
 7. Ranní družina není poskytována.
 8. Vzhledem k roztříštění výuky, rozdělení dětí do různých skupin a nutnosti personálně zajistit pobyt dětí ve škole není organizačně možno zachovat dosavadní systém jazykové výuky. O tom, jak bude jazyková výuka nadále probíhat, budete informováni.
 9. Abychom dodrželi hygienické požadavky, děti budou do školy docházet v těchto časech:

 

Rozvrh aktivit pro školní skupiny od 25. 5. 2020 (aktualizováno 20. 5. 2020)

Ročník

Vyzvednutí žáků před školou

Konec vzdělávacích aktivit

Odpolední aktivity (OA)

Oběd bez OA

Oběd s OA

1.

8:10

11.00

do 16.00

Podrobný rozpis obědů
je uveden v informačním
mailu z 20. 5. 2020

2.

8:20

11.10

3.

8:30

11.20

4.

7:50

11.25

-----

5.

8:00

11.40

-----

 

 1. O docházce žáků bude vedena evidence, rodiče jsou povinni nepřítomnost žáka omluvit.
 2. Při nástupu žáka do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, formulář čestného prohlášení je ke stažení jako příloha pod textem tohoto článku.
 3. Děti budou při pobytu v budově školy nosit roušky, zejména ve společných prostorách. Ve třídě je na rozhodnutí učitele, zda děti budou moci roušky sundat.
 4. Školní jídelna bude vařit teplé obědy – hlavní jídlo a polévku. Nápoje ani pitný režim z prodejních automatů nemohou být zajištěny.
 5. Ve škole budou striktně dodržována všechna hygienická opatření, vyplývající z vyhlášek MZ a Metodického pokynu MŠMT.

 

V případě, že dítě bude nastupovat do školy, žádáme rodiče o registraci prostřednictvím formuláře, který byl zaslán mailem dne 13. 5. 2020. Registrace je možná do 17. 5. 2020 do 24.00 hodin.

Po zaregistrování obdrží rodiče žáků mailem další informace včetně rozdělení do skupin nejpozději během čtvrtka 21. 5. 2020.

Za vedení školy
Mgr. Bc. Jana Libichová
ředitelka školy
Naposledy změněno čtvrtek, 21 květen 2020 00:58

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024