Škola bude organizovat řízení k doplnění žáků do 6. ročníku ve čtvrtek 2. 6. 2022 v dopoledních hodinách.
Podrobnosti obdrží rodiče přihlášených žáků mailem cca týden před konáním zkoušky. Organizace bude záviset na počtu přihlášených uchazečů. Sraz účastníků bude v 8:10 před školou.

  

Pozvánka na přezkoušení byla odeslána jednomu z rodičům přihlášených dětí. Pokud jsem mail neobdrželi, prosím informujte mne mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přihlášku (ke stažení je zde) je nutné odevzdat do školy nejpozději 26. 5. 2022.
Přihlášky můžete předat osobně na recepci školy, poslat poštou, poslat oskenované mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poslat do datové schránky 94pann5.

O povolení přestupu rozhodne ředitelka na základě následujících podkladů:

  • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0–1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření).
  • Výsledky v testování z anglického jazyka. Testování vychází z učebnice pro 5. ročník Kid's Box 4. Podrobnosti naleznete v přehledu učiva pro angličtinu. Úroveň angličtiny bude zjišťována ve čtyřech jazykových dovednostech – poslech, mluvení, čtení a psaní.
  • Motivační pohovor – pravděpodobnost úspěšného zařazení do nového kolektivu.
  • Zvážení ředitelky školy.

Žáci, kterým bude povolený přestup, budou mít druhý cizí jazyk od 6. ročníku francouzštinu pro začátečníky (nevyžaduje se žádná znalost jazyka). Pokud dítě prokáže znalost z francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, může být po přezkoušení zařazeno do jazykové skupiny pro pokročilé. Požadavky jsou zveřejněny v samostatném článku.

Učební plán je uveden na webových stránkách školy.

Němčina

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

1. Slovní zásoba - Barvy, číslovky do 100 000 a početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), já a moje rodina, škola (školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.

2. Gramatika - Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena), podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba von, časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky im, um a am v časových údajích, předložka in ve 3. a 4. pádě, předložky zu a mit + vazby, množné číslo známých podstatných jmen, zápor nicht a kein.

3. Komunikativní dovednosti - dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.

4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

Španělština

1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

Francouzština

1. díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mámaa nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:
Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1. a 6. ročníků. Přestupy žáků do ostaních ročníků jsou možné po individuální dohodě s vedením školy. 

  

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022