Škola bude organizovat řízení k doplnění žáků do 6. ročníku v červnu 2023 v dopoledních hodinách.
Organizace bude záviset na počtu přihlášených uchazečů.

Podrobnosti budou zveřejněny ve druhém pololetí školního roku 2022/23.

O povolení přestupu rozhodne ředitelka na základě následujících podkladů:

  • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0–1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření).
  • Výsledky v testování z anglického jazyka. Testování vychází z učebnice pro 5. ročník Kid's Box 4. Podrobnosti naleznete v přehledu učiva pro angličtinu. Úroveň angličtiny bude zjišťována ve čtyřech jazykových dovednostech – poslech, mluvení, čtení a psaní.
  • Motivační pohovor – pravděpodobnost úspěšného zařazení do nového kolektivu.
  • Zvážení ředitelky školy.Učební plán je uveden na webových stránkách školy.

Němčina

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

1. Slovní zásoba - Barvy, číslovky do 100 000 a početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), já a moje rodina, škola (školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.

2. Gramatika - Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena), podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba von, časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky im, um a am v časových údajích, předložka in ve 3. a 4. pádě, předložky zu a mit + vazby, množné číslo známých podstatných jmen, zápor nicht a kein.

3. Komunikativní dovednosti - dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.

4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

Španělština

1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

Francouzština

1. díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mámaa nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:
Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1. a 6. ročníků. Přestupy žáků do ostaních ročníků jsou možné po individuální dohodě s vedením školy. 

  

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022