čtvrtek, 15 září 2022 09:28

Revize RVP v digitální oblasti

Napsal(a)

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) platná od 1. 9. 2021 přináší řadu změn.

Školy musí změny začlenit do svých školních vzdělávacích programů (ŠVP) a zahájit výuku podle upravených programů nejpozději od září 2023.

Jaké změny přinesla nová podoba RVP?

Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Informatika je zařazena do učebního plánu 1 hodinu týdně ve 4. – 9. ročníku. Protože chceme, aby naše děti mohly využívat počítačovou učebnu co nejdříve, rozhodli jsme se zařadit do 2. ročníku jednu kombinovanou hodinu českého jazyka. V počítačové učebně bude probíhat tzv. tandemová výuka vedená třídní učitelkou a panem učitelem Gerych. Děti se naučí pracovat v prostředí školních počítačů (přihlášení, práce s klávesnicí, bezpečná práce na internetu..) a současně budou využívat on-line nástroje pro procvičování českého jazyka. 

Naši učitelé pracovali na revizi ŠVP v průběhu celého minulého školního roku2021/22. Jednalo se o úpravu vzdělávacích obsahů některých předmětů. Současně proběhla i pilotní výuku informatiky, ve které jsme již testovali programování pomocí programovacího jazyky Scratch v rámci hodin ICT v 7. ročnících.  Abychom mohli kvalifikovaně učit informatiku ve všech ročnících, přijali jsme do pedagogického sboru pana učitele Křtěna. Pan učitel spolupracuje s panem učitelem Bukvářem a Gerychem. Společně tvořili vzdělávací obsah předmětu informatika. Zakoupili jsme Lego SPIKE Essential s tablety. V březnu 2022 získali učitelé a žáci zkušenosti s programováním Lega v mobilní polytechnické laboratoři EduBus. Finanční prostředky na EduBus a testovací stavebnici Lega jsme získali z Nadace O2, která podpořila náš projekt ve výši 80 tis. Kč. Díky jednoduchému programovacímu jazyku se žáci naučí programovat své roboty.

Od září 2022 jsme zahájili výuku podle nového vzdělávacího programu. Abychom zajistili kontinuitu výuky, bude výuka informatiky postupně nabíhat tak, abychom splnili všechny očekávané výstupy.  Podle upraveného švp bude probíhat výuka v 1. – 7. ročnících. V posledních dvou ročnících tedy v 8. a 9. ročníku bude výuka probíhat ještě bez hodin informatiky, nicméně digitální technologie budou učitelé průběžně zařazovat do ostatních předmětů.

Do školního roku 2023/24 bude tzv. přechodné období, které se bude týkat současných 8. a 9. ročníků. Učební plán můžete prostudovat na tomto odkaze.

 

Naposledy změněno čtvrtek, 15 září 2022 10:17

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024