Kritéria hodnocení 1. stupeň

Napsal(a)

Kritéria hodnocení jsou zpracována pro jednotlivé skupiny předmětů. Kritéria pro hodnocení projektů, skupinové práce a sebehodnocení žáka.

Sebehodnocení žáka
1. Žák se učí
- hodnotit sám sebe
- přebírat zodpovědnost za svou práci a chování
- objektivně posuzovat své výkony a výsledky
- hledat příčiny problémů
- pracovat s chybami a nacházet možnosti dalšího rozvoje
2. Učitel
- poskytuje prostor pro vlastní hodnocení
- usměrňuje ho a vyjadřuje se k němu
- přihlíží k němu při klasifikaci
- usiluje o vzájemné pochopení
3. Formy
- 1. a 2. třída – znaky, obrázky, jednoduché ústní sebehodnocení
- 3. a 4. třída – jednoduché písemné a obšírnější ústní sebehodnocení
- 6. – 9. třída – ústní a písemné sebehodnocení v rámci jednotlivých předmětů
4. Frekvence
- zařazení dle potřeby v hodinách
- po ukončení tematických celků
- do žákovské knížky jednou za čtvrtletí

Kritéria hodnocení skupinové práce
1. Dodržení tématu (žák neutíká od tématu, vrací členy skupiny zpět k tématu)
2. Vlastní nápady a myšlenky ( žák přináší užitečné nápady, udává směr práce ve skupině)
3. Podpora ostatních členů skupiny (žák se snaží zapojit ostatní, vyjadřuje uznání ostatním)
4. Komunikace (žák mluví jasně a srozumitelně, naslouchá názorům ostatních)
5. Podíl na práci ve skupině (porovnání aktivity jednotlivých členů skupiny, užitečnost pro skupinu)
Po každé skupinové práci následuje reflexe, při které žák vyjádří svůj dojem z práce ve skupině. (např. hodnotící kruh, sebehodnotící dotazník apod.)

Kritéria hodnocení projektů
1. Kvalita nápadů, využití vlastních znalostí
2. Zajímavá a srozumitelná prezentace
3. Věcná správnost obsahu
4. Jazyková úroveň, gramatická správnost
5. Forma, grafické zpracování

Naposledy změněno úterý, 25 únor 2020 11:19

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024